Business

BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Posted On
Posted By admin

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Marn Barr
Country: Vietnam
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 2 November 2009
Pages: 110
PDF File Size: 13.44 Mb
ePub File Size: 9.1 Mb
ISBN: 728-6-60699-803-1
Downloads: 40405
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudobei

Hij heeft die zaak opgezet en 25 jaar geleid. Van professionele platformen mag ook verwacht worden dat het beleid bepaald wordt door personen die daar geschikt voor zijn.

Hoofdstuk 3 bevat slotbepalingen over de evaluatie van de beleidsregel, de intrekking van de huidige Beleidsregel deskundigheid van de AFM en DNB, de inwerkingtreding van deze nieuwe Beleidsregel geschiktheid en over de citeertitel. Ten aanzien van bestuurlijke vaardigheden die nodig zijn om het dagelijks beleid goed te kunnen bepalen, wordt gekeken naar de werkervaring die is opgedaan en nuttig is voor het besturen van een onderneming, kijkend naar de zwaarte van de werkervaring, de rol binnen een onderneming en de mate van verantwoordelijkheid binnen een onderneming.

Citeertitel Toon relaties in LiDO. Bij deze weging speelt minder geschiktneid of een beleidsbepaler structureel een bepaalde ongeschikte gedraging laat zien en in hoeverre er meer informatie of antecedenten beschikbaar zijn ten aanzien van deze gedraging. The integrity screening is also mainly done by the financial institution itself based on public sources.

De variabelen van toetsing brengen met zich mee dat een proportionele mate van geschiktheid als bedoeld in onderdeel 1. Een beleidsbepaler moet zo deskundig zijn dat hij of zij een beheerste en integere bedrijfsvoering kan waarborgen. Indien daartoe redelijke aanleiding bestaat, toetsing aan vereisten van onderdeel 1. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen. De bevindingen van het gezamenlijke panel worden gebruikt in de periodieke evaluatie van de beleidsregel, geschiktheiv in onderdeel 3.

Om aan te tonen dat de beleidsbepaler-CRO ook geschikt is als beleidsbepaler-CFO, maakt de onderneming bijvoorbeeld gebruik van de in de bijlage bij de beleidsregel opgenomen lijst met competenties. Doordat de eerste beleidsbepaler beschikt over beide vaardigheden, en de tweede alleen over bestuurlijke vaardigheden, voldoen ze gezamenlijk aan de vereisten die zijn gesteld aan het bestuur. Deze betreffen a de functie die een beleidsbepaler gaat vervullen en b de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van een onderneming.

  GHOSTGIRL LOVESICK PDF

Met deze omschrijving van het begrip geschiktheid beoogt de toezichthouder nog meer dan voorheen expliciet tot uitdrukking te brengen dat elk van de drie elementen kennis, vaardigheden en professioneel gedrag essentieel is bij de toetsing van geschiktheid van een beleidsbepaler.

In de periodieke beoordeling kan aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden worden aangetoond dat de te toetsen beleidsbepaler in zijn of haar functioneren geschikt is.

Een onderneming meldt twee nieuwe beleidsbepalers aan. Een voorbeeld is de introductie van gedragscodes over internetgebruik op het werk. Competenties die als relevant worden beschouwd, zijn opgenomen in de bijlage. De toezichthouder kan over het functioneren van beleidsreggel beleidsbepaler een dossier opbouwen en kan over gaan tot het geven van een aanwijzing.

Bij de beoordeling van de houding beledsregel ook een bijzondere categorie informatie, namelijk het niet melden van relevante informatie op het Meldingsformulier aan de toezichthouder, een rol.

– Regeling – Beleidsregel geschiktheid – BWBR

Een aanwijzing kan bijvoorbeeld inhouden het verzoek aan de onderneming om, binnen een door de toezichthouder gestelde termijn, een bepaalde gedragslijn te volgen. De motie spreekt van de deskundigheidstoets. Geschiktheid Toon relaties in LiDO. Inwerkingtreding Selecteer een datum Het is aan de onderneming om samen met de beleidsbepaler aan te tonen over welke competenties de beleidsbepaler beschikt en op welke wijze hij of zij deze toepast.

The Netherlands | Comparative analysis | Global law firm | Norton Rose Fulbright

In particular, legal protection for nominees was not sufficiently clear. We use cookies to deliver our online services. X Noot 5 Conform artikel 4: Gelet op de artikelen 3: Ook de activiteiten die een beleidsbepaler verricht, spelen mee in de beoordeling van de vereiste geschiktheid. Heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af en legt hierover verantwoording af.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij een beleidsbepaler van een onderneming. Each individual policymaker must be fit in order to be able to bear joint responsibility.

Personen als bedoeld in de artikelen 3: De belangrijkste uitkomsten van de beleidsregep van het toenmalige beleid met betrekking tot geschiktheidstoetsing zijn:. De toezichthouder verwacht dan ook geen toename van de nalevingskosten als gevolg van het overleggen van deze informatie. In de vastlegging staat idealiter niet alleen de eindbeoordeling, maar ook de overwegingen die tot dit oordeel hebben gescchiktheid, inclusief mogelijke afspraken inzake verbeterpunten met betrekking tot geschiktheid.

  CASELAW FINDLAW COM DATA2 CIRCS 8TH 013595P PDF

Bij de geschiktheidstoets wordt door de toezichthouder geschjktheid aan de benoeming van een dergelijk persoon onder andere aandacht besteed aan de bereidheid van de persoon om integer en beleidzregel te handelen.

Inhoudsopgave

Ook de hoeveelheid tijd die de beleidsbepaler geschikthied zijn beschikking heeft voor de uitoefening van zijn functie kan hierbij een rol spelen. Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’.

De toetsing van de eisen uit onderdeel 1. As of 1 Julyall insurers beleidsregeel classified in Group A. It is up to that person to decide whether they will disclose the report to their prospective employer.

The AFM has also made some changes to its screening procedures in order to strengthen them. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen. Zo is de beleidsbepaler herhaaldelijk te positief naar de klant en naar de toezichthouder over wat hij denkt dat onderhandelingsresultaten zijn. In both cases this includes, but is not limited to, senior bank staff.

The assessment of management board members and supervisory board members – fitness assessment

Dit geldt ook voor intern toezichthouders en indien aanwezig leden van het belanghebbendenorgaan van een pensioenfonds, zodra door de wetgever ook aan hen een heleidsregel wordt gesteld. Met het oog op de consistente toepassing door de toezichthouders van deze beleidsregel wordt een gezamenlijk panel samengesteld. Candidates have sufficient financial literacy to develop a thorough understanding of the institution and are able to apply this knowledge to their roles.

Daarnaast is de procedure rond het afleggen van de eed of belofte, het ondertekenen van het formulier, en de wijze van bewaring van het ondertekende formulier beschreven. In addition, the DNB can impose an administrative fine on those individuals who: Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.